- praca zbiorowa -
Tytuł: Organizacja ochrony zdrowia w powiecie w obliczu integracji Polski z Unią Europejską. Powiat Ziemski Wałbrzyski - studium przypadku.
Autor: - praca zbiorowa -
Wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS
Wydanie: I
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 112
Format: B-5
Okładka: miękka
CENA: 27.00 zł
OPIS POZYCJI
Niniejszy dokument jest efektem projektu: "Program dostosowawczy organizacji ochrony zdrowia w powiecie do norm Unii Europejskiej", realizowanego wspólnie przez Fundacje Zdrowa Publicznego i Wałbrzyskie Starostwo Powiatowe. Program ten finansowany był z budżetu Projektu Inicjatywy Pro-europejskie (Phare). Dokumnet adresowany jest przede wszystkim do władz samorządowych szczebla powiatowego, jak również do menedżerów powiatowych zakładów opieki zdrowotnej. Głównym celem opracownia jest ukazanie roli samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki zdrowotnej. W celu porównania zadań jakie zostały prawnie nałożone na polskie samorządy, przedstawiono struktury i zadania z zakresu ochrony zdrowia, jakie obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Maastricht, ochrona zdrowia stanowi integralną część polityki wspólnotowej. Rada Ministrów Zdrowia sformułowała podstawowe cele polityki zdrowotnej Unii Europejskiej w następujący sposób: przedłużanie oczekiwanego okresu życia, ograniczanie nastepstwa chorób lub kalectwa, popieranie zdrowotnego trybu życia oraz generalnie poprawa jakości życia. W poszczególnych rozdziałach dokumnetu Autorzy strali się przedstawić, w jaki sposób samorząd terytorialny może się włączać w realizację tak zdefiniowanych celów polityki zdrowotnej. Dokument składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono genezę, rozówj i organizację samorządu terytorialnego w państwach europejskich. Szczególnej analizie poddano organizację samorządu terytorialnego oraz jego zadania z zakresu ochrony zdrowia w takich krajach jak: Wielka Brytania, Szwecja (system opieki zdrowotnej oparty o model narodowej służby zdrowia) oraz Francja i Holandia (system zdrowotny oparty o model ubezpieczeń zdrowotnych). W drugim rozdziale omówiono zadania z zakresu przystosowania polityki zdrowotnej Polski do standardów Unii Europejskiej oraz harmonizację prawa dotyczącego ochrony zdrowia do wymogów UE. Rozdział trzeci stanowi studium przypadku organizacji ochrony zdrowia w wałbrzyskim powiecie ziemskim. Przedstawiono w nim szczegółowoą analizę sytuacji demograficzno-epidemiologicznej populacji wałbrzskiego powiatu ziemskiego w porównaniu ze wskaźnikami dla Polski i dla Unii Europejskiej. Ponadto omówiono powiatowe regulacje prawne w zakresie ochrony zdrowia. W końcowej części dokumentu zaproponowano kierunki polityki zdrowotnej w powiecie wałbrzyskim w obliczu kandydowania Polski do Unii Europejskiej. W opracowaniu wykorzystano materiały źródłowe i akty prawne z analizowanych krajów unijnych, jak i publikowane raporty oraz dokumnety Rady Europy, Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej. Dla potrezb końcowych rozdziałów wykorzystane zostały polskie akty prawne i dokumnety prawa miejscowego ziemskiego powiatu wałbrzyskiego. Autorzy mają nadzieję, że ninisjeszy dokument okaże się pomocny władzom samorządowym w planowaniu oraz realizacji zadań z zakresku ochrony zdrowia.
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE. ROZDZIAŁ PIERWSZY Rola i kompetencje samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej i mozliwości wykorzystania w Polsce. ROZDZIAŁ DRUGI Przystosowanie polityki zdrowotnej Polski i harmonizacja prawa dotyczącego ochrony zdrowia do wymogów Unii Europejskiej. ROZDZIAŁ TRZECI Studium przypadku: Wałbrzyskie Starostwo Ziemskie. WNIOSKI KOŃCOWE Kierunki polityki zdrowotnej w Powiecie Wałbrzyskim w obliczu kandydowania Polski do Unii Europejskiej. BIBLIOGRAFIA.


« wstecz
Obecnie w koszyku sztuk: 1
Łączna kwota: 27.00 zł

Zawartośc koszyka | Zamawiam

Nowości Indeks wg autorów Książki naszego wydawnictwa Indeks w porządku alfabetycznym
74.00 zł

22.00 zł

48.00 zł
48.00 zł

21.00 zł

21.00 zł

Odwiedziny strony: 1 Copyright by FZP Wykonanie: MCG.pl