Kontakt

Metody płatności

Dostawa i opłaty

Jak zamawiać

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

katalog naszego sklepu

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z :

  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);

  • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

  • Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

  • Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Zdrowia Publicznego z siedzibą w Krakowie przy  ul. Szlachtowskiego 7 b wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000064306 NIP 676001749

3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

-zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

-doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,

-wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

-zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

5. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są : Poczta Polska, Administrator Sklepu, kurier dpd

7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

8.Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem

a Klientem.

9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika korzystającego z funkcjonalności Serwisu mogą być wykorzystywane w następujących celach:

  • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, w tym kontaktu, bez założenia konta w Serwisie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;

  • umożliwienia Użytkownikowi realizacji postanowień umowy regulującej zasady współpracy/zakupu produktów lub usług (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;

  • komunikacji z Użytkownikiem, w tym w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci marketingu własnego;

  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes

  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku ze sprzedażą i skorzystania przez Użytkownika z ewentualnych uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji na produkty lub usługi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym

z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI